آيا جايز است بر شرابخوار و کسي که خودکشي کرده نماز ميت خواند؟ وآيا جايز است درنماز بر او گفته شود (اللهم لا نعلم منه الا خيرا)؟

آيا جايز است بر شرابخوار و کسي که خودکشي کرده نماز ميت خواند؟ وآيا جايز است درنماز بر او گفته شود (اللهم لا نعلم منه الا خيرا)؟

خواندن نماز، بر جنازه مسلمان گرچه گناهکار باشد، واجب است و خواندن دعاي فوق، واجب نيست؛ بنابراين مي‏شود پس از تکبير چهارم. به استغفار براي ميت اکتفا کرد. البته گفتن اين عبارت مانعي ندارد اگر منظور از کلمه «خير»، عقيدة نيک باشد؛ زيرا ميت، مسلمان است اگر چه فاسق و گنهکار باشد.