آيا خواندن نماز ميت بر کودکان مسلمان واجب است؟

آيا خواندن نماز ميت بر کودکان مسلمان واجب است؟

خواندن نماز ميت، فقط بر کسي واجب است که به شش سالگي رسيده يا قبل از شش سالگي معناي نماز را ياد گرفته و مي‏فهميده است.