آيا جايز است، مسلمان در زمان حياتش براي خودش کفن تهيه کند؟

آيا جايز است، مسلمان در زمان حياتش براي خودش کفن تهيه کند؟

جايز است، ولي چون از نيازهاي فعلي‏‏اش نيست اگر يکسال پيش او باقي بماند، خمس دارد.