آيا شخص جنب، مي‏تواند مرده را غسل دهد؟

آيا شخص جنب، مي‏تواند مرده را غسل دهد؟

جايز است، زيرا طهارت از حدث اکبر يا اصغر براي غسل دهنده شرط نيست.