اگرمرده، شخصي خنثي باشد، حکم چيست؟ و آيا مرد بايد اورا غسل دهد وکفن کند يا زن؟

اگرمرده، شخصي خنثي باشد، حکم چيست؟ و آيا مرد بايد اورا غسل دهد وکفن کند يا زن؟

اگرصفات يکي از دو جنس بر او غالب باشد با او معامله آن جنس مي‏شود، درغير اين صورت بايد قرعه انجام داد و بهتر اين است که کسي که قرعه به او افتاده از روي لباس او را غسل دهد.