با مرده‏اي که در زمان حياتش، تغيير جنسيت داده، چگونه معامله مي‏شود؟

با مرده‏اي که در زمان حياتش، تغيير جنسيت داده، چگونه معامله مي‏شود؟

طبق همان جنسيتي که پس از عمل پيدا کرده است با او معامله مي‏شود.