آيا جايز است از مرده‏اي که در حال غسل دادن است، عکس انداخت؟

آيا جايز است از مرده‏اي که در حال غسل دادن است، عکس انداخت؟

بر اساس حکم اوليه، اشکالي ندارد؛ البته تا زماني که منجر به کشف عورت يا هتک ميت نشود.