آيا جايز است مرده را با کفني که برآن، بعضي از آيات قرآن نوشته شده، کفن کرد؟

آيا جايز است مرده را با کفني که برآن، بعضي از آيات قرآن نوشته شده، کفن کرد؟

مانعي ندارد، ولي استحباب نوشتن بر کفن، با دليل معتبر ثابت نشده است.