آيا هنگامي که زن مي‏ميرد، بر شوهرش حرام مي‏شود؟ وآيا جايز است مرد، همسرش را غسل دهد؟

آيا هنگامي که زن مي‏ميرد، بر شوهرش حرام مي‏شود؟ وآيا جايز است مرد، همسرش را غسل دهد؟

زن، هنگامي که مي‏ميرد بر شوهرش حرام نمي‏شود؛ همچنين مرد نيز هنگامي که مي‏ميرد بر همسرش حرام نمي‏شود. بنابراين بر هر کدام از آنها جايز است، ديگري را غسل دهد و آماده‏اش کند. ولو اينکه هم جنس مرده، موجود باشد و هرچند مستلزم نگاه به عورت باشد.