آيا غسل مرده‏اي که جسمش، تکه تکه شده واجب است؟

آيا غسل مرده‏اي که جسمش، تکه تکه شده واجب است؟

اگر آن قسمتي از بدن که مانده، شامل سينه هم باشد، غسل واجب است و الا غسل واجب نيست.