جنيني که عمرش هشت هفته است آيا غسل، کفن و دفنش، واجب است؟

جنيني که عمرش هشت هفته است آيا غسل، کفن و دفنش، واجب است؟

غسلش واجب نيست، بلکه کافي است که آن‎را در پارچه‏اي بپيچند و دفن کنند.