ميتي را غسل داديم، بعد از پايان دو غسل،

ميتي را غسل داديم، بعد از پايان دو غسل، تکه کوچکي از چسب شفافي را در بدنش ديديم، سپس غسل سوم را با آب تنها انجام داديم و دو غسل اول، با سدر و کافور را تکرار نکرديم، حکم اين مسأله چيست؟

ازآن‎جايي که چسب مانع است، آن‎را برطرف کرده و غسل را دوباره انجام دهيد، هرچند او را دفن کرده و مجبور به نبش قبر باشيد؛ مگر اينکه نبش قبر به دليلي ممکن نباشد مثل اينکه موجب هتک حرمت ميت شود و يا بنا به دليلي ديگر ممکن نباشد.