اگر زن پنج يا ده دقيقه پس از شروع وقت نماز مغرب بفهمد که حائض شده است، آيا قضاي نماز مغرب وعشاء بر او واجب است يا فقط نماز مغرب؟

اگر زن پنج يا ده دقيقه پس از شروع وقت نماز مغرب بفهمد که حائض شده است، آيا قضاي نماز مغرب وعشاء بر او واجب است يا فقط نماز مغرب؟

اگرعلم داشته باشد که قبل از وقت نمازش، حائض شده است، نمازش قضا ندارد، اما اگر علم داشته باشد که پس از وقت نماز، به اندازه وضوي دو نماز وقت داشته باشد و سپس، حائض شده است، قضاي هر دو نماز بر او واجب است.