پس از اتمام حيض، به علت ناآگاهي به واجب بودن غسل حيض، بدون نيت غسل حيض، حمام رفتم ونماز خواندم، آيا بايد آن نمازها را قضا کنم؟

پس از اتمام حيض، به علت ناآگاهي به واجب بودن غسل حيض، بدون نيت غسل حيض، حمام رفتم ونماز خواندم، آيا بايد آن نمازها را قضا کنم؟

بايد نمازها را دوباره بخوانيد مگر اينکه آن شستشويي که بعد از پاکي از حيض انجام داديد به نيت پاکي از حدث حيض بوده باشد، که در اين صورت، کافي است و ضرورتي براي تکرار نمازها وجود ندارد.