اگر زن، پس از طلوع خورشيد بيدار شود و خون ببيند ولي نداند آن خون، قبل از فجر خارج شده يا پس از آن، آيا قضاي نماز صبح بر او واجب است؟

اگر زن، پس از طلوع خورشيد بيدار شود و خون ببيند ولي نداند آن خون، قبل از فجر خارج شده يا پس از آن، آيا قضاي نماز صبح بر او واجب است؟

درحالت ذکر شده، قضاي نماز بر او واجب نيست.