زني به مدت دو هفته خونريزي داشته و در طول اين مدت نماز نخوانده است، آيا قضاي نمازهاي اين مدت بر او واجب است؟

زني به مدت دو هفته خونريزي داشته و در طول اين مدت نماز نخوانده است، آيا قضاي نمازهاي اين مدت بر او واجب است؟

اگر خونريزي به دليل بيماري يا عمل جراحي باشد و يا خون استحاضه باشد، بايد قضاي نمازها را بخواند، اما اگر صفات حيض را داشته باشد فقط قضاي مازاد بر ايام عادت، بر او واجب است.