اگر زن، کمي قبل از غروب، از حيض پاک شود ولي غسل نکند و نماز نخواند آيا قضاي نماز ظهر و عصر بر او واجب است؟

اگر زن، کمي قبل از غروب، از حيض پاک شود ولي غسل نکند و نماز نخواند آيا قضاي نماز ظهر و عصر بر او واجب است؟

اگر پاک شود و وقت براي غسل و نماز داشته باشد، قضاء نماز ظهر وعصر بر او واجب است. و اگر وقت، فقط به اندازه غسل وخواندن چهار رکعت باشد، فقط قضاي نماز عصر بر او واجب است.