آيا جايز است که غسل جمعه را به جاي غسل حيض، انجام دهم؟

آيا جايز است که غسل جمعه را به جاي غسل حيض، انجام دهم؟

جايز است. و يک غسل به جاي دو غسل، کفايت مي‏کند. و افضل و احوط اين است که دو غسل را در انجام غسل نيت بکند.