اگر قبل ازخواندن نماز، ناگهان زن، حائض شود آيا قضاي نماز بر او واجب است؟ با توجه به اينکه بيش از يک ساعت از وقت نماز گذشته است.

اگر قبل ازخواندن نماز، ناگهان زن، حائض شود آيا قضاي نماز بر او واجب است؟ با توجه به اينکه بيش از يک ساعت از وقت نماز گذشته است.

با توجه به اينکه بيشتر از يک ساعت از شروع وقت نماز گذشته است، بايد پس از پاکي از حيض و غسل، اين نماز را قضا کند.