حکم کسي که در غير ماه رمضان با حالت جنابت مي‏خوابد و بعد از طلوع خورشيد بيدار مي‏شود، سپس غسل کرده و نماز صبح را مي‏خواند چيست؟

حکم کسي که در غير ماه رمضان با حالت جنابت مي‏خوابد و بعد از طلوع خورشيد بيدار مي‏شود، سپس غسل کرده و نماز صبح را مي‏خواند چيست؟

گناهي نکرده، اگر چه خواب در حالت جنابت مکروه است، مگر اينکه وضو بگيرد.