قبل از اينکه غسل جنابت را انجام دهم نماز صبح را خواندم و بعد از غسل، نماز صبح را دوباره پس از نماز عصر بجا آوردم. آيا گناهي مرتکب شده‏ام؟

قبل از اينکه غسل جنابت را انجام دهم نماز صبح را خواندم و بعد از غسل، نماز صبح را دوباره پس از نماز عصر بجا آوردم. آيا گناهي مرتکب شده‏ام؟

اگر با وجود امکان غسل، عمدا غسل نکرده باشيد، گناهکاريد. اگر به هر دليلي امکان غسل نداشتيد، واجب است تيمم کنيد واگر عدم توجه به حکم ذکر شده، از روي کوتاهي نباشد گناهي بر شما نيست.