اگر مردي با زن غيرمسلمان، ازدواج کند و آن زن، از جنابت غسل نکند، آيا مرد گنهکار است؟ وآيا نزديکي با او قبل از غسل کردنش جايز است؟

اگر مردي با زن غيرمسلمان، ازدواج کند و آن زن، از جنابت غسل نکند، آيا مرد گنهکار است؟ وآيا نزديکي با او قبل از غسل کردنش جايز است؟

غسل کردن از تکاليف زن است نه مرد، و جايز است با او نزديکي کند حتي اگر غسل نکرده باشد.