آيا جايز است غسل جنابت را دو روز، يا بيشتر به تأخير انداخت؟

آيا جايز است غسل جنابت را دو روز، يا بيشتر به تأخير انداخت؟

جايز نيست، مگر در هنگام اضطرار به خاطر بيماري يا نبودن آب. در اين هنگام به جاي غسل، تيمم بدل از غسل انجام ‏دهد. اما اگر اضطرار نباشد بايد براي خواندن نماز، قبل از اتمام وقتش غسل کند. بنابراين مي‏تواند غسل را تا زماني که براي نماز وقت باقيست به تأخير اندازدز اين تأخير، فقط در قسمت زيادي از روز يا تمام شب، اگر براي نماز صبح بيدار نشود ممکن است.