آيا جايز است، غسل جنابت را بلافاصله پس از حمام کردن انجام داد؟

آيا جايز است، غسل جنابت را بلافاصله پس از حمام کردن انجام داد؟

مانعي نيست واشکالي ندارد، همچنين خشک کردن بدن قبل از شروع غسل جنابت واجب نيست.