آيا جايز است اول وضو بگيرم سپس غسل انجام دهم و يا برعکس؟

آيا جايز است اول وضو بگيرم سپس غسل انجام دهم و يا برعکس؟

اگر غسل بخاطر حدث اکبر مثل جنابت و يا غير آن باشد، شخص را از وضو بي‏ نياز مي‏کند؛ بنابراين نيازي به وضو قبل از آن نيست. و تا وقتي هم که حدث اصغر در هنگام غسل و يا بعد آن اتفاق نيفتاده نيازي به وضو نيست و بنابر فرض اينکه وضو همراه غسل، واجب است، انجام آن قبل و يا بعد از غسل، صحيح است.