اگر فرد جنب، بدون استبراء با بول غسل را انجام دهد، سپس مايعي لزج [چسبان] از او خارج شود آيا واجب است غسل را دوباره انجام دهد؟

اگر فرد جنب، بدون استبراء با بول غسل را انجام دهد، سپس مايعي لزج [چسبان] از او خارج شود آيا واجب است غسل را دوباره انجام دهد؟

اگر بداند يا شک داشته باشد که مايع خارج شده، مني است، بايد دوباره غسل کند.