آيا پس از خروج ادرار بايد عضو را پاک‏کنيم؟ و آيا پس از پوشيدن لباس آن لباس نجس است‏ ونياز به پاکيزه کردن دارد يا خير؟

آيا پس از خروج ادرار بايد عضو را پاک‏کنيم؟ و آيا پس از پوشيدن لباس آن لباس نجس است‏ ونياز به پاکيزه کردن دارد يا خير؟

زماني تطهير عضو، واجب مي‏شود که مکلف بخواهد نماز بخواند، و در صورتي که اثر ادرار را خشک کرده، نگذاريم چيزي بر لباس بيفتد، لباس نجس نخواهد شد.