آيا مدفوع خزندگان وسنجابها نجس است يا پاک؟

آيا مدفوع خزندگان وسنجابها نجس است يا پاک؟

بستگي به اين دارد که جانور خون جهنده داشته باشد يا خير. اگر خون جهنده داشته باشد وحرام گوشت باشد- به غير از پرندگان- مدفوع آنها نجس است.