مايعي از مخرج بيرون مي‏آيد که رنگ آن زرد و بسيار رقيق‏است، آيا چنين چيزي موجب تکرار نماز و وضو مي‏باشد؟

مايعي از مخرج بيرون مي‏آيد که رنگ آن زرد و بسيار رقيق‏است، آيا چنين چيزي موجب تکرار نماز و وضو مي‏باشد؟

چنين مايعي اگر شبيه به خون‏آبه باشد پاک است، و بيرون آمدن آن موجب بطلان نماز و وضو نمي‏باشد، و اگر هم خون باشد وضو و نماز را باطل نمي‏کند، ولي در چنين حالتي مکلف بايد محل را تطهير کند.