آيا خوردن تخم مرغي که در آن خون باشد جايز است؟

آيا خوردن تخم مرغي که در آن خون باشد جايز است؟

خوني که در تخم مرغ باشد بنابر احتياط واجب نجس است، ولي مي‏توان آنرا جدا کرده بقيه تخم مرغ را خورد، جواز خوردن به اين علت، ‏است که سرايت نجاست به بقيه اجزاي تخم مرغ ثابت نشده است.