اگر مکلف در صحت نماز قبلش، شک کند و اين شک بخاطر شک در غسل يا وضو يا در بعضي از شرايط نماز باشد، آيا واجب است قضاي نماز را به جا آورد؟

اگر مکلف در صحت نماز قبلش، شک کند و اين شک بخاطر شک در غسل يا وضو يا در بعضي از شرايط نماز باشد، آيا واجب است قضاي نماز را به جا آورد؟

در شک، بنا را به صحت نماز گذاشته و لازم نيست قضاي نماز را به‏جا آورد.