حکم کسي که غسل جنابت را فراموش کرده چيست؟

حکم کسي که غسل جنابت را فراموش کرده چيست؟

واجب است هنگامي که به ياد آورد، غسل را انجام دهد و بايد نمازهايي را که بدون غسل خوانده دوباره به جا آورد.