در هنگام غسل، شک کردم که دستم را شسته‏ام يا نه؛ آيا بايد غسل را دوباره انجام دهم؟

در هنگام غسل، شک کردم که دستم را شسته‏ام يا نه؛ آيا بايد غسل را دوباره انجام دهم؟

تکرار غسل واجب نيست؛ فقط کافيست دستتان‎ را بشوييد؛ مگر اينکه کثير الشک باشيد که در اين صورت نبايد به شکتان اعتنايي کنيد.