از زني پس از انجام غسل، مايعي شبيه مني خارج شده، آيا بايد غسل را دوباره انجام دهد؟

از زني پس از انجام غسل، مايعي شبيه مني خارج شده، آيا بايد غسل را دوباره انجام دهد؟

غسلش صحيح است ونيازي به تکرار آن نيست. اگر علم دارد که آنچه خارج شده مني شوهرش است بايد محل را تطهير کند. و اگر علم ندارد که آن مايع، مني است، بنا را بر پاکي مي‏گذارد.