اگر هنگامي که فرد، مشغول غسل بدن است، شک کند که شايد صورتش را نشسته است آيا جايز است صورت را همراه بدن بشويد؟ تکليف چيست؟

اگر هنگامي که فرد، مشغول غسل بدن است، شک کند که شايد صورتش را نشسته است آيا جايز است صورت را همراه بدن بشويد؟ تکليف چيست؟

اگر شکش قبل از شروع غسل بدن باشد، واجب است که برگردد و صورتش را بشويد سپس شروع به غسل بدن کند. اما اگر در حالي که مشغول غسل بدن است، شک کند نبايد به شک اعتنا کند، زيرا به شک بعد از محل نبايد اعتنا کرد. البته اگر به شکش اعتنا کرده و برگردد وصورتش را بشويد بايد غسل بدن را دوباره انجام دهد.