از ابتداي بلوغ

از ابتداي بلوغ، غسل حيض را اشتباه انجام مي‏دادم به اين صورت که اول بدن را مي‏شستم سپس سر را و فقط نيت مي‏کردم. آيا بايد نماز و روزه هايم را دوباره انجام دهم؟

اگر همة اعضاء بدن شسته شده باشد، عدم رعايت ترتيب در غسل بخاطر ناآگاهي به مسأله، موجب بطلان غسل نمي‏شود؛ بنابراين چيزي از اعمال گذشته شما باطل نيست و نيازي به تکرار ندارد. و شکل صحيح غسل به اين صورت است که: ابتدا نيت کرده سپس سرو گردن و بعد بقيه بدن را مي‏شوييد.