حکم کسي که در غسل، همه اعضاء بدن را به جز کمر شسته، چيست؟ آيا واجب است نمازهايي را که با اين غسل خوانده، دوباره بخواند؟

حکم کسي که در غسل، همه اعضاء بدن را به جز کمر شسته، چيست؟ آيا واجب است نمازهايي را که با اين غسل خوانده، دوباره بخواند؟

اگر آب را هنگامي که روي سر و بقيه بدن مي‏ريخته‏ايم، به کمر نرسيده، غسل باطل است و بايد نمازهايي را که با اين غسل خوانده شده، دوباره بخواند.