خانمي در زماني که جنب بوده، حائض شده است آبا بايد در حال حيض، غسل جنابت انجام دهد؟

خانمي در زماني که جنب بوده، حائض شده است آبا بايد در حال حيض، غسل جنابت انجام دهد؟

اين کار واجب نيست. وهنگامي که از حيض پاک شد، يک غسل براي جنابت و حيض کافي است.