اگر زن متوجه شود که در روزها يا هفته‏

اگر زن متوجه شود که در روزها يا هفته‏هاي گذشته غسل بر او واجب بوده، آيا بايد الآن غسل کند؟ و آيا نماز و روزه‏هايي که در خلال اين ايام به جا آورده قبول است يا بايد دوباره به جا آورد؟

اگر در اين مدت، غسل واجبي انجام نداده است، بايد غسل را انجام داده و نمازهايي را که خوانده، دوباره بخواند، اما اگر غسل واجبي را انجام داده ولو اينکه با غسلي که براو واجب بوده مغايرت داشته باشد و يا غسل مستحبي که انسان‎را از وضو بي نياز مي‏کند، انجام داده باشد، غسل بر او واجب نيست و لازم نيست اعمال را دوباره به جا آورد.