هنگامي که غسل سرو گردن را انجام مي‏دهم، آب به بقية قسمتهاي بدن هم مي‏رسد. آيا به صحت غسل ضرري مي‏رسد؟

هنگامي که غسل سرو گردن را انجام مي‏دهم، آب به بقية قسمتهاي بدن هم مي‏رسد. آيا به صحت غسل ضرري مي‏رسد؟

ريختن آب، از سروگردن به بقيه بدن، به صحت غسل ضرر نمي‏رساند. غسلي که در آن، اول سروگردن سپس بقية بدن شسته شود صحيح است.