درهنگام غسل جنابت، زياد شک مي‏کنم که آب

درهنگام غسل جنابت، زياد شک مي‏کنم که آب به بعضي قسمتهاي بدن مثل پشت رسيده است يا نه. و اين شک به اين دليل است که پشتم را نمي‏بينم. بنابراين پنج، شش بار پشتم را مي‏شويم، وظيفة من چيست؟

غسل شما صحيح است و نبايد به شک دراين موارد اعتنا کنيد وگرنه شک تبديل به وسواس شده و مشکلات زيادي براي شما ايجاد مي‏کند، به‎خصوص که آب به راحتي و در مرتبه اول به پشت مي‏رسد.