آيا در هنگام غسل، حدث اصغر باعث بطلان غسل مي‏شود؟

آيا در هنگام غسل، حدث اصغر باعث بطلان غسل مي‏شود؟

حدث اصغر درهنگام غسل، آن‎را باطل نمي‏کند و مکلف دراين هنگام مخير است بين اينکه غسلش را ادامه داده و سپس براي اعمالي که وضو لازم است، وضو بگيرد يا اينکه بنابر احتياط مستحب، غسل را از سرگرفته و بعد از آن وضو بگيرد. و مورد دوم بهتر است.