آيا خارج شدن خون درهنگام غسل، آن‎را باطل مي‏کند؟

آيا خارج شدن خون درهنگام غسل، آن‎را باطل مي‏کند؟

خارج شدن خون درهنگام غسل باعث بطلان غسل نمي‏شود. اگر محل خارج شدن خون را شسته‏ايد غسل را تمام کنيد و مواظب باشيد که بقيه جاها درهنگام غسل نجس نشود. واگر محل خروج خون را تطهير نکرده‏ايد، ابتدا آن‎را پاک کرده سپس آن‎را غسل دهيد.