شخصي پس از چند سال متوجه شده که غسل جنابت را اشتباه انجام مي‏داده است. آيا بايد

شخصي پس از چند سال متوجه شده که غسل جنابت را اشتباه انجام مي‏داده است. آيا بايد نماز و روزه هايي که درطي اين مدت انجام داده، دوباره به جا آورد؛ با توجه به اينکه اشتباه در غسل بخاطر عدم اطمينان به شستن بعضي از قسمتها مانند بيني، گوش، زير بغل و بعضي قسمتهاي ديگري که آب، بدون کمک دست به سختي به آنها مي‏رسد، ناشي شده است. اين در حالي است که وي به مسأله ناآگاه بوده است؟

اگر منظور، شک در صحت اين غسلها. به دليل شک در رسيدن آب به قسمتهاي گفته شده است، ظاهر اين است که غسلها صحيح است و نيازي به تکرار نماز و روزه نيست، زيرا به شک بعد از فراغ، نبايد اعتنا کرد. البته درغسلهاي جديد بايد از رسيدن آب به همه اعضاء مطمئن شود و بداند که رساندن آب به داخل بيني يا گوش داخلي، واجب نيست.