اگر روشن شود که غسل يا وضو در طول چند سال باطل بوده، تکليف نمازها در اين مدت چيست و آيا بايد دوباره خوانده شود؟

اگر روشن شود که غسل يا وضو در طول چند سال باطل بوده، تکليف نمازها در اين مدت چيست و آيا بايد دوباره خوانده شود؟

اگر روشن شود وضو يا غسل باطل بوده، بايد هر نمازي را که با آن غسل يا وضو خوانده دوباره به جا آورد.