چه نوع مايعي از مرد خارج مي‏شود؟ و کدام يک از آنها موجب غسل جنابت است؟

چه نوع مايعي از مرد خارج مي‏شود؟ و کدام يک از آنها موجب غسل جنابت است؟

مايعي که از مرد خارج مي‏شود مي‏تواند يکي از موارد زير باشد:

ادرار، که نجس است وموجب به وجود آمدن حدث اصغر است که با وضو مرتفع مي‏شود.

مني، که قبلا آن را ذکر کرديم، موجب به وجود آمدن حدث اکبراست که با غسل مرتفع مي‏شود،

مذي، ترشحي است که هنگام ملاعبه از مرد خارج مي‏شود. اين ترشح پاک است و موجب باطل‏شدن وضو و يا نياز به غسل نمي‏شود، و وذي و ودي که يکي قبل از ادرار خارج مي‏شود و دومي پس از ادرار، اين دو نيز پاکند.