آيا مني زن پاک است يا نجس؟

آيا مني زن پاک است يا نجس؟

زن بنابر نظر اهل خبره مني ندارد، آبي که از او خارج مي‏شود پاک است، چه همراه با لذت باشد يا خير.