پس از آميزش جنسي با همسرم، او غسل جنابت را انجام داد ولي بعدا مايع سفيد رنگي از او خارج‏شد، اين مايع چه حکمي دارد؟

پس از آميزش جنسي با همسرم، او غسل جنابت را انجام داد ولي بعدا مايع سفيد رنگي از او خارج‏شد، اين مايع چه حکمي دارد؟

- اين مايع هر‏چه که باشد غسل را باطل نمي‏کند. ولي اگر معلوم شد که اين مايع همان منيّ مرد است، اين مايع نجس است و بايد هرآنچه که با او برخورد کند را به خاطر اداي نماز و... پاک کند، و اگر مني نباشد اين مايع پاک است.