: پوستيني که از کشورهاي غيراسلامي وارد مي‏شود و از آن درساخت لباس و کفش و اثاثيه منزل استفاده مي‏شود چه حکمي‏ دارد؟

: پوستيني که از کشورهاي غيراسلامي وارد مي‏شود و از آن درساخت لباس و کفش و اثاثيه منزل استفاده مي‏شود چه حکمي‏ دارد؟

- معيار در پاک بودن پوستينهايي که از بازارهاي کشورهاي غيرمسلمان خريد مي‏شود آن است که عنوان «مشکوک» برآنها صادق باشد، اين عنوان تحقق نمي‏يابد مگر آنکه اين کشور از کشورهايي باشد که پوستين از کشورهاي مسلمان وارد کند يا اينکه تعداد زيادي مسلمان در اين کشورها زندگي کنند، که احتمال اين باشد مسلمانان مقيم در آن کشورها با کشتارگاهها در ارتباط باشند [مشغول کار در اين اماکن‏ باشند] چنان چه امروزه کشورهايي از قبيل ايتاليا، فرانسه، آلمان و برخي شهرهاي آمريکا، و نيز ممکن است استراليا را از جمله اين کشورها شمرد.