هنگام وضوگرفتن يک نوع دمپايي پوشيده ام که از چرمي ساخته‏شده، در ي

هنگام وضوگرفتن يک نوع دمپايي پوشيده ام که از چرمي ساخته‏شده، در يک کشور غير اسلامي بود، در صورتي که پايم تر باشد و با آن دمپايي برخورد کند، حکم شرعي آن چيست؟ و نيز حکم دمپايي را که نمي‏دانم چرم است يا نه چيست؟

دمپايي که معلوم نيست ازچرم ساخته شده باشد يا نه مشکلي ندارد و حکم آن طهارت است، حتي اگر در کشور غير اسلامي ساخته شده باشد. ولي اگر بدانيم که آن‏ را از چرم ساخته‏اند و از يک کشور غير اسلامي صادر شده باشد، دو حالت دارد:

يک: اينکه قطع داشته باشيم که حيوان تذکيه نشده باشد؛ در اين صورت، به نجاست آن حکم مي‏کنيم، و نيز نجاست چيزي که با آن برخورد‏کند، البته اگر رطوبت مسري داشته‏باشد.

دوم: احتمال دهيم که حيوان [به صورت شرعي ذبح شده] باشد البته بايد احتمال، قابل اعتنا باشد، اين احتمال هم از اين جا نشأت بگيرد که مسلمانان زيادي در اين کشور باشند، يا اينکه اين کشور چرم خود را از کشورهاي اسلامي وارد‏کند، در اين صورت چنين چرمي را «مشکوک التذکيه» مي‏دانيم و چنين چرمي پاک است و با چيزي که از آن ساخته شده باشد مي‏توان نماز خواند.